Sustain-Able 余 : ♥ www.CeciliaYu.com

….wild is the wind…creative freedom is the seed….

Free Human Rights in China! 509,208 Netizens support www.facebook.com/free.liu

From 4th June -11th June 2012, in http://www.facebook.com/free.liu:

509,208 Users said:

Free Liu Xiaobo!

Democracy for China!

Free Human Rights in China!

We are ALL Tank Man! Justice for Li Wang Yang!

At Free Liu Xiaobo social media group, we share the latest information about Human rights violation in china

For Example

26th June 2012

from China before the news broke in Western Media:

Our online volunteers already translated it into Many Languages around the world!

(Chinese Message from Mainland China) 6月26日中共军警武装镇压中山起义,对手无寸铁的民众血腥镇压,请大家广泛传播,呼吁更多人士关注大陆民众反共抗暴!

(Chinese Traditional) 6月26日中共軍警武裝鎮壓中山起義,對手無寸鐵的民眾血腥鎮壓,請大家廣泛傳播,呼籲更多人士關注大陸民眾反共抗暴!

(English) June 26, 2012, Chinese communist military police violently suppress the People’s call to “End Communism now!” in Zhongshan, Guangdong(Canton). Please help to spread and share to let the whole world understand that the communist army is now killing again!!!!

(French)26 Juin 2012, la police militaire communiste chinoise supprimer violemment l’appel du peuple à la « Fin communisme maintenant! » à Zhongshan, Guangdong(Canton). Veuillez contribuer à diffuser et partager afin de laisser le monde entier à comprendre que l’armée communiste est maintenant tuer encore une fois!!!!

(Vietnamese) Vào ngày 26/6/2012, lực lượng cảnh sát Trung Cộng đàn áp một cách tàn bạo tại thành phố Zhongshan thuộc tỉnh Quảng Đông cho lời kêu gọi của người dân Trung Quốc: “Chấm dứt chế độ cộng sản ngay lập tức!”. Xin vui lòng chuyển tải và chia sẻ nguồn thông tin này đến toàn thế giới để mọi người hiểu được quân đội cộng sản đang tàn sát người dân!!!
(Giúp người dân Trung Quốc thoát khỏi bạo quyền cộng sản, cũng như là tự giúp cho chính mình)

(Italian) Il regime cinese ammazza dei pacifici dimostranti, tanto per cambiare….

Story of Liu Xiaobo:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: